Våra fantastiska partners

Vi har redan många med oss på vägen mot mer vardagsrörelse och fler aktiva skoltransporter för Sveriges alla skolbarn; partners som engagerar och intresserar sig, som bidrar och berikar den nationella satsningen på Aktiva skoltransporter. Här kan du läsa om dem. Vår forskning genomförs och möjliggörs med stöd av bland annat Erasmus+, Forte och Vinnova, vilket vi är oerhört tacksamma och glada för!

Koordinator:

LTU formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. I projektet deltar forskare från fyra institutioner: Hälsovetenskap, Systemteknik, Ekonomi och Samhällsbyggnad.

Varför vi är med i projektet:

LTU vill bidra till att lösa ett komplext samhällsproblem genom multidisciplinär samverkan med parter från många sektorer ex akademi, offentlig sektor och företag.

Roll i projektet: 

Forskare från LTU har skapat en framgångsrik innovation som vi nu vill vidareutveckla och sprida i samverkan med fler parter. LTU är koordinerande projektpart och ansvarar för helhet och övergripande frågor. Vi är involverade i samtliga delar och forskare från LTU leder fyra av de fem arbetspaketen.

Mer om oss:

https://www.ltu.se/research/subjects/fysioterapi/Forskningsprojekt/Aktiva-skoltransporter-1.176420

Partners:

Vi är ett IT-konsultbolag med huvudfokus på systemutveckling, vår affärsidé är att vara en grym arbetsgivare.   

Varför vi är med i projektet:

Vi har valt att delta i projektet då det stimulerar till rörelse hos barn samtidigt som det är en rolig teknisk utmaning.

Roll i projektet: 

Vi deltar med teknisk expertis när det gäller mjukvaran.

Mer om oss:

cygni.se.

Falu kommun är den största kommunen i Dalarnas län med cirka 60 000 invånare. Residensstaden Falun är känd för sitt världsarv, sina hoppbackar och sitt värdskap för fyra skid-VM. Hållbarhet och Agenda 2030 står högt upp på den politiska dagordningen.

 

Varför är vi med i projektet: 

Vi har valt att engagera oss i projektet eftersom och vi ser att projektmålen bidrar till våra prioriterade hållbarhetsmål. Vi tror på starkt på innovationsupplägget och hoppas hitta en framgångsrik skalbar metod att stimulera fler barn att gå och cykla till skolan.

 

Roll i projektet: 

Vi deltar med två skolor, Främbyskolan och Östra skolan, i arbetspaket 4 tillsammans med Högskolan Dalarna där vi ska utvärdera innovationens effekt på fysisk hälsa samt innovations kostnadseffektivitet.

 

Mer om oss: 

www.falun.se

Vi är en icke vinstdrivande organisation som jobbar för att alla barn och unga skall ha viljan och möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

 

Varför vi är med i projektet:

Vi är med för att det är ett ambitiöst projekt med representation från många olika delar av samhället. Vi ser också att det finns en stor potential att, genom det här projekt, få till en reell hälsoeffekt och bestående beteendeförändringar samt bidra till en normförskjutning i hur våra barn transporterar sig till och från skolan.

 

Roll i projektet: 

Vi bidrar med kunskap, trovärdigt varumärke samt ett stort nätverk av skolor via vårt verktyg Generation Pep skola

Mer om oss:

www.generationpep.se

Högskolan Dalarnas uppdrag är att samskapa bildning, utbildning och forskning i Dalarna och i världen. Cirka 5 000 studenter studerar på Campus Falun eller Campus Borlänge och cirka 9 500 av våra studenter studerar via nätet. Våra utbildningar sker i nära samverkan med omvärlden och forskningen. Genom vår forskning vill vi bidra till ett gott samhälle – ett samhälle som vilar på demokratisk grund och som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart för nuvarande och kommande generationer

Varför vi är med i projektet:

Högskolan Dalarna vill genom medverkan i detta projekt bidra till ökad kunskap om effekter på hälsa och miljö med aktiva skoltransporter. Genom att genomföra en oberoende utvärdering av interventionen i skolor i Falu kommun bidrar vi med lokal koppling, och systematisk utvärdering inom flera områden: fysisk aktivitet, hälsa, lokal miljö och klimat

Roll i projektet: 

Högskolan Dalarna genomför en oberoende utvärdering av interventionen i skolor i Falu kommun. 

Mer om oss:

www.du.se

Kort om oss: 

Ett lokalt bank- och försäkringsbolag som haft sin verksamhet i Norrbotten sedan 1848. Ett kundägt bolag som förstår och som finns nära till hands när det verkligen behövs.

Varför vi är med i projektet:

Det ligger i våra gener att arbeta skadeförebyggande. Vi hoppas, genom deltagandet i projektet, kunna bidra till säkrare skoltransporter och bättre hälsa hos våra barn och ungdomar.

Roll i projektet: 

Vi deltar i AP2 och tillför lång erfarenhet från skadeförebygg och skadehantering.

Mer om oss:

www.LFnorrbotten.se

Länsförsäkringar AB

Kort om oss: 

Länsförsäkringar är ett kundägt försäkringsbolag med 23 länsförsäkringsbolag och 3,9 miljoner kunder runt om i Sverige. Vi värnar om trygghet och möjligheter för våra kunder genom våra trygghetslösningar och genom vårt lokala samhällsengagemang. Vi lägger i vårt arbete stor vikt vid en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Varför vi är med i projektet:

Genom att medverka i detta forskningsprojekt vill vi med kunskap och insikter bidra till en lösning av ett samhällsproblem och främja ungas hälsa, säkerhet och levnadsmiljö.   

Roll i projektet: 

Bidra till att belysa frågor ur risk-, trygghets- och folkhälsoperspektiv, vilket kan bli aktuellt i flera av delprojekten.

Mer om oss:

www.lansforsakringar.se/

Från Luleå Kommun deltar Stadsbyggnadsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kommunstaben. Det är funktioner som stadsplanering, upphandling, Utveckling & Innovation, geodata samt grundskolan som är representerade.

Varför vi är med i projektet:

I Luleå är arbetet med ett ökat hållbart resande en prioriterad fråga. Genom projektet ser vi goda möjligheter att kunna utveckla det egna arbetet med aktiva skoltransporter men även driva utvecklingen framåt med att göra modellen skalbar och kunna nyttjas inom fler kommuner.

Roll i projektet: 

Luleå Kommun har arbetat med aktiva skoltransporter i många år och har gått från pilot till full verksamhet. Vi har genom det erfarenheter som vi tror är viktiga i arbetet med att tillgängliggöra modellen för fler.

Mer om oss:

www.lulea.se

Kort om oss: 

 NTF. Är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik.

Varför i är med i projektet:

Att påverka policys kring när barn kan gå och cykla själv till och från skolan

Roll i projektet: 

Sprida kunskap om trafiksäkerhet, trafikregler samt när barn är mogna att röra sig i trafiken

www.ntf.se

Skolons vision är att göra digitalt lärande enkelt för alla. Det måste vara enkelt för alla elever och lärare att använda sig av digitala verktyg i sin undervisning. Skolon är en smart, personlig samlingsplats för alla digitala lärresurser och läromedel. Alla startar med ett klick och med single sign on och användaren är sedan inloggad och klar. I Skolon finns över 3000 digitala lärresurser och läromedel från över 80 olika leverantörer.

Varför vi är med i projektet:

Skolon har valt att engagera sig för att projektet går i linje med den vision som Skolon har i att säkerställa att de möjligheter som digitala verktyg erbjuder tas tillvara på och blir tillgängliga för alla. 

Roll i projektet: 

Skolon är med för att kunna bidra med de insikter och erfarenheter vi tillgodosett oss i vårt arbete med Sveriges skolhuvudmän kring hur implementering av digitala system för lärande och administration drivs och fungerar, samt vilka förutsättningar som krävs för lyckade införanden och hög användning. Projektet kommer även nyttja Skolons infrastruktur för att säkerställa att lärare och elever kan använda slutprodukten på ett enkelt sätt.

Mer om oss:

skolon.com

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom transportsektorn och en uppdragsmyndighet under Infrastrukturdepartementet. VTI:s huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter och därmed bidra till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål. Verksamheten omfattar samtliga transportslag och områdena väg- och banteknik, drift och underhåll, fordonsteknik, trafiksäkerhet, trafikanalys, människan i transportsystemet, miljö, planerings- och beslutsprocesser, transportekonomi samt transportsystem. Kunskapen från institutet ger beslutsunderlag till aktörer inom transportsektorn och får i många fall direkta tillämpningar i såväl nationell som internationell transportpolitik. Vid årsskiftet 2017/18 fick VTI i uppdrag av regeringen – inom ramen för den nationella cykelstrategin – att vara värd för Sveriges nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. Som administrativ värd för Cykelcentrum ska VTI tillsammans med andra forskare, intresseorganisationer, myndigheter, infrastrukturhållare med flera utveckla cyklingens roll i Sverige, för att bidra till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet.

Varför vi är med i projektet:

Vår medverkan i projektet stämmer väl överens med Cykelcentrums vision om forskning och utbildning i samverkan för ökad och säker cykling. Bredden av aktörer i projektet utgör en unik plattform för samarbeten över disciplingränser och verksamhetsområden. Projektets målsättning om att uppnå aktiva skoltransporter ligger också väl i linje med vår strävan att bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen såväl som hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Att projektet fokuserar på promotion snarare än pekpinnar gör det extra tilltalande.

Roll i projektet: 

Cykelcentrum/VTI finns representerat i projektets styrgrupp men medverkar också som forskningsutförare, framförallt i AP2. Vi bidrar också med marknadsföring och kommunikation av projektresultaten via VTI:s och Cykelcentrums nätverk och kommunikationskanaler.

Länk:

cykelcentrum.vti.se

www.vti.se

Kort om oss: 

Vinter är en fullservicebyrå, besatt av att leverera affärsresultat via idédriven kommunikation. 

Varför vi är med i projektet:

Dels för att vi älskar forskning och dels för att vi älskar rörelse och hälsa, men framförallt för att vi älskar att vara med och göra skillnad och skapa förändring! Vi är stolta över att få vara en del i ett fantastiskt spännande och roligt projekt!

Roll i projektet: 

Hjälpa till att ta fram kommunikation i form av design, budskap, text, webb, film och koncept, men också bidra med strategiskt tänkande kring allt från målgrupper till utformning och pedagogiskt upplägg.

Mer om oss:

vinter.se

Övriga viktiga aktörer:

Folkhälsomyndigheten

Trafikanalys

Trafikverket

Region Norrbotten

Karolinska Universitetet

University of Texas at Austin

Universidad de Granada

University of Bergen

LIKES Research center Jyväskylä

Kontakt: 
Anna-Karin Lindqvist
[email protected]
072-5390660

Anmäl dig till
vårt nyhetsbrev här