Från ”oskyddad” till ”aktiv” trafikant – skapa nya normer kring aktiva skoltransporter

Projektet aktiva skoltransporter har fått ytterligare beviljade medel under två år framöver från Vinnova i utlysningen ”Förändrade Resvanor – hållbar mobilitet- undersök, utveckla och testa beteendeförändrande lösningar som bidrar till klimatneutrala och hälsosamma resvanor”.

Vi vill ändra de sociala normerna kring aktiva transporter för barn genom att flytta fokus från ”oskyddad” till ”aktiv” trafikant. Det skapar möjligheter att diskutera kombinationen av effekter på folkhälsan av att fler använder aktiva transporter, kontra de risker som finns med att cykla och gå.

Forskningen i projektet Aktiva skoltransporter visar att de sociala normerna, det vill säga de gemensamma uppfattningarna om vad som är acceptabelt i samhället, har betydelse för föräldrarnas beslut när det gäller deras barns färdsätt till skolan. Därför är det extra bekymmersamt att endast ca hälften av dagens barn använder sig av aktiva skoltransporter.

– Det finns en risk att vi uppfostrar en halv generation att inte använda aktiva transporter som barn, vilket gör att de knappast kommer att göra det som vuxna heller, säger Stina Rutberg, biträdande professor i fysioterapi.

Genom att sätta barnen i fokus vill vi kunna påverka samhällsutvecklingen inom området. Barnkonventionen som bland annat säger att barn har rätt att höras i alla frågor som rör barn och att vid alla beslut som rör barn ska barnens bästa beaktas är numera lag. Mycket forskning gällande barn görs genom att lyssna på vuxna, till exempel föräldrar och experter av olika slag.

– Vi vill i det här projektet att barnen ska vara med och påverka utvecklingen av de sociala normerna. Många barn vill röra på sig, men den fria mobiliteten har minskat stadigt de sista årtiondena, trots att trafiksäkerheten har ökat, säger Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor i fysioterapi.

Projektet leds av Luleå tekniska universitet och i samarbete med Väg- och trafikforskningsinstitutet, Dalarnas högskola, Luleå kommun och Vinter kommunikationsbyrå. Projektet är beviljat ca 3 miljoner kronor och kommer att pågå under 2 år framöver.